Dashboard

 
จำนวนงบประมาณแยกตามสังกัด
จำนวนโครงการแยกตามสังกัด

# สังกัด/สถานศึกษา หรือ หน่วยงาน ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย SDGs4 งบประมาณ Output Outcome ปีงบประมาณ
1 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมถึงเร่งรัด กำกับ ติดตามก... 147,000
-... 2567
2 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้าง ความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา 1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท... 20,000
-... 2567
3 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เ... 397,000
ใช้เงินเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ... 2567
4 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
เพิ่มศักยภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน(นำร่อง) 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงานด้านการเงินก... 5,000
-... 2567
5 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
การบริหารจัดการระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ วางแผนงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ 1.เพื่อจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและข้อมูลในทุกๆด้านในระบบการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ ของสำนักงานเ... 20,000
-... 2567
6 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมายวินัย การเงินและการบริหารพัสดุ แก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก... 35,000
-... 2567
7 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2567 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดที่มีผลงานดีเด่น เกิดจาก... 20,000
-... 2567
8 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายขององค์กรสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมที่ 1 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1.1 เ...
280,000
-... 2567
9 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
รักการอ่าน รักษ์ภาษาไทยภูมิใจภาษาถิ่น 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นผู้รักการอ่าน อนุรักษ์ภาษาไทยและมีความภู... 0
-... 2567
10 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
การยกระดับทักษะ การเสริมสร้างทักษะใหม่ และการเพิ่ม สมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมความสุขของการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กรสำหรับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพในยุคดิจิทัล 1. เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพและเกิดการบูรณาการอย่างยั่... 450,000
-... 2567
11 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
อบรมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีหน้าที่ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ก.ต.ป.น.ที่จัดการศึกษา ในอนุภาคลุ่มน้ำโขงและการศึกษา 1.เพื่อศึกษาเรียนรู้การจัดการศึกษาภูมิภาคเอเชียและการสร้างรายได้สำหรับโรงเรียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเ... 270,570
-... 2567
12 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามพหุปัญญาของผู้เรียน 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูในสังกัด นำกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะทักษะการเรียนรู้ใน... 10,000
-... 2567
13 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
พัฒนาการวัดและประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การเตรียมความพร้อมรับการทดสอบระดับชาติ 1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบระดับชาติ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรีย... 0
-... 2567
14 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
นิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ และยกระดับคุณภาพกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2....
10,000
-... 2567
15 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
นักเรียนไทยเก่งรอบด้าน ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม การมีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
2. สร้างผ...
0
-... 2567
16 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่มีแนวโน้มหลุดจากระบบการศึกษา และนักเรียนที่ออกกลางคัน ปีการศึกษ... 12,000
-... 2567
17 สพป.เชียงราย เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 1. เพื่อสร้างและเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้แสดงความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศผ่านกระบวนการค... 450,000
-... 2567
18 สพม. เชียงราย
กลุ่มนโยบายและแผน
การสร้างเสริมกระบวนทัศน์ใหม่ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการสร้างสุข( I CARE) เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2567 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน การดำเนินชีวิตของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อนมากขึ้นกระบวนการจัดการศ... 162,000
อยู่ระหว่างดำเนินการ... 2567