Dashboard

จำนวนผลงานแต่ละประเภท
จำนวนผลงานแยกตามสังกัด

สังกัด/สถานศึกษา/หน่วยงาน ชื่อผลงาน ประเภท/ลักษณะ คำอธิบาย/เนื้อหา เจ้าของผลงาน Date:Time
สพป.เชียงราย เขต 1
test11

test11
นวัตกรรมทางการศึกษา
ด้านการนิเทศการศึกษา
test
เอกสารฉบับเต็ม
test11 2023-11-24 13:24:14
เอกสารฉบับเต็ม
2023-11-24 13:13:06
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา

การศึกษารูปแบบบริหารการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา โดยใช้ PARAI ACTS MODEL
นวัตกรรมทางการศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วย PARAI ACTS MODEL เพื่อใช้บริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพด้านนักเรียน ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ด้านคุณภาพสถานศึกษา ควบคุมคุณภาพโดยวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA (Deming Cycle) ที่ผู้บริหารได้นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) Plan คือ การวางแผน 2) DO คือ การปฏิบัติตามแผน 3) Check คือ การตรวจสอบ 4) Act คือ การปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสม เมื่อได้บริหารงานสถานศึกษาตามวงจร PDCA ส่งผลทำให้การบริหารงานสถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยาฯ (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๙) โดยใช้ PARAI ACTS MODELโดยมีองค์ประกอบทั้ง ๕ ส่วน คือ Plan การวางแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา Action ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อพัฒนานักเรียน ครู และสถานศึกษา Responsibility ความรับผิดชอบ สร้างความเชื่อมั่น ต่อการพัฒนานักเรียน ตนเอง สถานศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย Authority ความถูกต้อง ปฏิบัติตนตามคำสั่ง มอบหมายงาน ตามหลักธรรมาภิบาล Initaitive การคิดริเริ่มของคนทุกคนในสถานศึกษา เป็นพลังอันสำคัญที่จะทำให้องค์กรเข้มแข็งขึ้นตลอดจนแผนงานและ เป้าหมายต่าง ๆ ก็สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยควบคุมคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) และการบริหารจัดการโรงเรียเป็นฐาน(School Based Management : SBM )
เอกสารฉบับเต็ม
นางพิมพ์พิชชา ตาคำ สงวนสิทธิ์ 2022-08-27 22:46:04
สพป.เชียงราย เขต 2
บ้านห้วยไคร้

นวัตกรรมการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนากระบวนการนิเทศภายในด้วยKING BHUMIBOL MODELโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต๒
นวัตกรรมทางการศึกษา
ด้านการนิเทศการศึกษา
การนิเทศภายใน
เอกสารฉบับเต็ม
นางสาวผ่องพรรณ ขุนหวัง 2022-08-27 06:49:45
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนบัณฑิตพิทยา

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสตีม+1 (STEAM Plus 1) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และทักษะการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัณฑิตพิทยา
นวัตกรรมทางการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้
STEAM Plus 1
เอกสารฉบับเต็ม
นางสาวเกสร นามดี 2022-08-26 15:39:34
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม

รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
นวัตกรรมทางการศึกษา
ด้านการนิเทศการศึกษา
รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
เอกสารฉบับเต็ม
นางขวัญจิรา จำปา 2022-08-25 20:38:13
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม

รูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ในโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ( 3 DO MODEL)
นวัตกรรมทางการศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ
รูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน
เอกสารฉบับเต็ม
นางขวัญจิรา จำปา 2022-08-25 20:36:08
สพป.เชียงราย เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง PISA ด้วยกระบวนการนิเทศ GROWER Model โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
การวิจัย
ด้านการนิเทศการศึกษา (หน่วยงานต้นสังกัด)
#การนิเทศการศึกษา #การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล #ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง PISA #PISA
เอกสารฉบับเต็ม
น.ส.รัษฎา อภิวงค์งาม 2022-08-25 16:52:25
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
กศน.อำเภอเชียงของ

เชียงของNFE
นวัตกรรมทางการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้
Application เพื่อการเรียนรู้ กศน.อำเภอเชียงของ
เอกสารฉบับเต็ม
นายเจษฎา ธำรงค์ประดิษฐ์ 2022-08-25 16:06:29